Informácie o spracúvaných osobných údajoch a súvisiacich právach
v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR))

Spoločnosť Certus Mercatus, s.r.o., IČO 273 05 571, DIČ CZ27305571, so sídlom K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9 – Vysočany, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 136164 (ďalej len “prevádzkovateľ”) je správcom a spracovateľom niektorých Vašich osobných údajov.

Osobné údaje a účely spracovania
Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje najmä takto:

meno, priezvisko,
adresu trvalého bydliska,
telefonický kontakt,
e-mail,
bankový účet.

Zoznam konkrétnych údajov, ktoré o vás spracúvame, si môžete vyžiadať na adrese: info@owlet-care.cz (viac informácií o vašich právach a žiadosti nájdete nižšie).
Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, ak ste udelili súhlas so zasielaním obchodných oznámení.
Vami poskytnuté osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín mimo EÚ ani medzinárodným organizáciám. V súvislosti s plnením zákonných povinností sa vaše osobné údaje prenášajú iným subjektom, napr. správnym orgánom pri vykonávaní kontrol a pod.
Ak ste udelili súhlas so zasielaním obchodných oznámení, vaše údaje sa budú spracúvať po dobu 3 rokov od posledného udelenia súhlasu. Svoj súhlas môžete pred uplynutím tohto obdobia odvolať zaslaním žiadosti na adresu info@owlet-care.cz alebo kliknutím na odkaz, ktorý vám bude zaslaný v každom obchodnom oznámení.

Zoznam vašich práv, ktoré máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov:

Právo na informácie
Máte právo získať prehľad osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, vrátane ďalších súvisiacich informácií.
Máte právo dostať informácie o porušení bezpečnosti vašich osobných údajov, ak je pravdepodobné, že toto porušenie povedie k ohrozeniu vašich práv a slobôd.

Právo na opravu a aktualizáciu
Ak zistíte, že o vás máme nesprávne alebo nepresné údaje, máte právo na ich opravu. Ak si to želáte, máte tiež právo na doplnenie alebo aktualizáciu neúplných informácií.

Právo na zmenu alebo obmedzenie rozsahu spracovania osobných údajov
Máte právo zablokovať alebo obmedziť určité spracovanie vašich osobných údajov, ak namietate proti spracovaniu, ak sa domnievate, že spracovanie je nezákonné, alebo ak spochybňujete presnosť údajov. Toto právo však podlieha dodržiavaniu zákonných povinností správcu.

Právo na vymazanie
Ak vaše údaje spracúvame nezákonne alebo si neželáte, aby sme ich ďalej spracúvali, máte právo na ich vymazanie. Avšak s výhradou splnenia zákonných povinností zo strany správcu.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo na prenosnosť vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, k inému prevádzkovateľovi údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo podať sťažnosť alebo námietku
Ak máte pochybnosti o našom spracovaní a zákonnosti spracovania vašich osobných údajov, môžete proti tomuto spracovaniu namietať. Ak vašej žiadosti nevyhovieme, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Pplk. Sochor 27, 170 00 Praha 7, alebo sa domáhať súdnej ochrany.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Záleží nám na ochrane vašich osobných údajov, a preto dostatočne chránime vaše osobné údaje pomocou fyzického a softvérového zabezpečenia. Ak si želáte uplatniť svoje právo na prenos osobných údajov, sme pripravení vašej žiadosti v plnej miere vyhovieť. Chceli by sme však upozorniť, že nie sme zodpovední za úroveň ochrany vašich práv zo strany iného prevádzkovateľa údajov, ktorého si vyberiete, a preto by sme vás chceli vyzvať, aby ste pri prenose svojich osobných údajov dbali na zvýšenú opatrnosť.

Postup pri vybavovaní vašej žiadosti o výkon vašich práv

O prijatých opatreniach sme povinní vás informovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti. V prípade potreby, vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí, môžeme túto lehotu predĺžiť o dva mesiace. Ak vašej žiadosti nevyhovieme, najneskôr do jedného mesiaca vás budeme informovať o dôvodoch nevyhovenia.
Informácie, ktoré požadujete, vám poskytneme bezplatne, s výnimkou prípadov uvedených nižšie.
V niektorých prípadoch nemusíme byť povinní vyhovieť celej vašej žiadosti alebo jej časti, najmä ak je žiadosť zjavne neopodstatnená, nadmerná alebo sa opakuje. V týchto prípadoch môžeme vašu žiadosť zamietnuť alebo vám účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vybavenie vašej žiadosti.

Ak dostaneme žiadosť a máme odôvodnené pochybnosti o totožnosti odosielateľa žiadosti, môžeme vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti žiadateľa.
So svojou žiadosťou nás môžete kontaktovať písomne na adrese K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9 – Vysočany alebo elektronicky na adrese info@owlet-care.sk.

Nákupný košík
Návrat hore